Make your own free website on Tripod.comTHE PLANET NAZAEA SERIES: The "Planet Nazaea Series" pages will contain all things pertaining to the fictional world of Nazaea. It's languages, peoples, landscape....or should I say, Islandscape?; indigenous lifeforms and cultures.
Lishese Story Page/Lesheesa Eroot'sa Egaapa

The Muppets take Manhattan./ Tepumaaz'te Man'haatani ecataaz.

Siita iroot'sa goova tuuva s tiiwa givii mir'daaz dan igiipa'tee uuwa miihi d'voolo. Iroot'sa'tee voo chuunuva voo kur-gaat'se z'dikaaz ti'siiz dan itiiza'tee il'noo, giivi funee l'laala reeha emaneez nii tilaaz,tuupa'oo.Dan,inaamii wozaazivaa elaata eekilaa, siita enoona taa den'tee,negeevaaz ta den'tee voo Woosha'tee Iteeravii Zaalaakaa-Rooneeza.

Z'neidau'tee diilii neeva. Mivaa'nii tiiva eedir'pii, Tepuuma'tee reeha s'voovaaz kutee dan netaa kaavaa d'peet'zoo. yeeta,Kur'miita eenolaa t'veelo nii tilaa-topaazaa,deriishii-niigii,shuuva'nii.Kur'miita retiita saavaa,reezuduupaa,dan ret'kiiriida voo wooshaa zalaakaa roneezaa--Siidolamaaz Man'haatanaaz!!
Home

NAZAEN ALPHABET | NAZAEN PRONOUNS | NAZAEN NOUNS AND ADJECTIVES | NAZAEN VERBS | NAZAEAN TO ENGLISH // DICTIONARY | ENGLISH TO NAZAEN // DICTIONARY | AOBIDA'DO' Alphabet and Sentence Structure | AOBIDA'DO' VERBS | ABIDA'DO' HISTORY | LESSON ONE IN AOBIDA'DO' | ABIDA'DO' TO ENGLISH // DICTIONARY | Lishese Story Page/Lesheesa Eroot'sa Egaapa | Lishese Pronunciation Page: | LISHESE NOUNS | LISHESE(the third language of planet Nazaea) | The Trash Heap | STARTREK:TNG//DIPLOMACY | DIPLOMACY CHAPTER 2 | DIPLOMACY CHAPTER 3 | History/Background | SPECIAL WEBSITES: | So talk to me already!!

Got a story you'd like to see translated?paperbkwtr@lycos.com